Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας καλεί νέους/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών να συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2022, προκειμένου να συγκροτηθεί η Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λάιντεν (Leiden) της Ολλανδίας, από 12 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.
Ποιοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν
Στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι οποίοι/ες πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2022) και παράλληλα να έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/ες είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.
Υποβολή Προτάσεων
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-κατασκευή της μελέτης, όπου αυτό χρειάζεται. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με τη μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως την 10η Απριλίου 2022. Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Κοινωνικές Επιστήμες και άλλα συναφούς φύσης πεδία.
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον σύνδεσμο:  https://formes.minedu.gov.gr Διευκρινίζεται ότι για τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας, η σύνδεση πραγματοποιείται είτε μέσω λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είτε μέσω TAXISNET. Τα γραπτά δοκίμια και τα απαιτούμενα συνοδευτικά πρέπει να αποσταλούν έως την 10η Απριλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση international.youth@minedu.gov.gr (Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Τα γραπτά δοκίμια τα οποία θα υποβληθούν στο πρώτο στάδιο της επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δέκα σελίδες (μεγέθους Α4), μπορούν να έχουν ως παράρτημα επιπλέον 10 σελίδες με γραφήματα και σχέδια και πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο κείμενο μιας σελίδας, στο οποίο θα περιγράφονται συνοπτικά τα καινοτόμα στοιχεία της εργασίας. Παράλληλα, τα γραπτά δοκίμια πρέπει να συνοδεύονται με τα ακόλουθα συνημμένα δικαιολογητικά :
α) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία των αιτούντων.
Β) Σχέδιο-κατασκευή της μελέτης (project),όπου αυτό απαιτείται.
Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:
1ο Στάδιο:
Τα γραπτά δοκίμια θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες, η οποία θα επιλέξει 10 εργασίες που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησής τους.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την επιλογή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας.
2ο Στάδιο:
Όσοι/ες επιλεχθούν, ύστερα από ενημέρωσή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να αποστείλουν βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας τους σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία. Στη συνέχεια, θα κληθούν να παρουσιάσουν την εργασία τους σε τηλεδιάσκεψη και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα τους θέσουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων θα αποφασίσει για τη βράβευση έως και τριών εργασιών (η καθεμία από διαφορετικό τομέα) και θα επιλέξει από τις βραβευθείσες εργασίες εκείνη ή εκείνες που θα αποτελέσει/ουν την Εθνική Αποστολή της χώρας μας στον 33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην Εθνική
Αποστολή ορίζεται στα έξι άτομα.
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων
Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους/τις ίδιους/ες υποψήφιους/ες στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα βραβεύσει τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα σχέδια των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Ε.Ε. Οι εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα λάβουν χρηματικό έπαθλο. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί, εξετάζεται ως μάθημα της κατεύθυνσης ή του προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη του Λυκείου. (άρθρα 40 και 138 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) & άρθρο 9 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Μαρούσι, 10-03-2022
Αρ. Πρωτ. : 26553/K2
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. : 15180, Μαρούσι
Πληροφορίες: Μ. Καλδή, Α. Βουρδάνου, Φ. Λάμπρου
Τηλέφωνο: 210-3443898, 3442422, 3442199
Ηλεκ. Ταχ/μείο: international.youth@minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της
χώρας. Έδρες τους
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κου Έργου (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας).
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Σχολικές Μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας).
5. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, info@sivitanidios.edu.gr