• Όπου αναφέρεται ο όρος «κηδεμόνας του μαθητή» νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών/τριών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

 • Η αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, με άδεια από τη Διευθύντρια και πάντα μετά από επικοινωνία με τους γονείς, οι οποίοι όταν έρθουν να παραλάβουν το παιδί τους, θα πρέπει να δηλώνουν στη Διεύθυνση την παρουσία τους στο σχολείο. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το παιδί πριν το πέρας του προγράμματος, χωρίς να το γνωρίζει η Διεύθυνση του σχολείου

 • Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου (www.2gymagni.gr), προκειμένου να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου και φοίτησης των μαθητών/τριών

 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα τους, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή

 • Ο γονέας/κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον/την μαθητή/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή/της μαθήτριας στο σχολείο (θέματα υγείας των παιδιών ή θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης τους, κ.λ.π). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα

 • Ιδιαίτερα επισημαίνεται η υποχρέωση του γονέα/κηδεμόνα να μην αφήνει το παιδί του να πηγαίνει στο σχολείο όταν υπάρχει υπόνοια ασθένειας, καθώς μπορεί να αποτελέσει εστία μετάδοσης

 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με τη Διευθύντρια, τον Υποδιευθυντή και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής. Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, έχει τη δυνατότητα να συναντάται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, όποτε επιθυμεί

 • Η ευθύνη για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν μετακυλύεται στη Δ/νση και στο Σύλλογο Διδασκόντων

 • Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνεται εξ ολοκλήρουο κηδεμόνας. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο κάθε μήνα για την ενημέρωσή του σχετικά με την επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά των μαθητών/τριών σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του διδακτικού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για επείγοντα θέματα οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο καθημερινά, οποιαδήποτε ώρα

 • Σε περίπτωση που δημιουργείται θέμα, το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή ή μαθήτρια, ο πρώτος που ενημερώνεται σχετικά είναι ο γονέας / κηδεμόνας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφώνημα, mail, sms)

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης οφείλουν πριν από την έναρξη των μαθημάτων να καταθέσουν Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους, το οποίο έχει ισχύ 3ετίας, και να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας του

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο/η μαθητή/μαθήτρια, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

 • Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση των εκπαιδευτικών
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς εκπαιδευτικό ή μαθητή/τρια
 • Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο/η μαθητή/τρια
 • Το κάπνισμα
 • Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τον μαθητή/τη μαθήτρια έχει επιπτώσεις και ο γονέας ή ο κηδεμόνας του/της.

Όταν ένας μαθητής/μια μαθήτρια υποπίπτει σε παράπτωμα, αυτό καταγράφεται, αφού πρώτα δοθούν εξηγήσεις στη Διευθύντρια ή τον Υποδιευθυντή από το μαθητή/τη μαθήτρια και τον καθηγητή/την καθηγήτρια που τον/την αναφέρει. Ταυτόχρονα ειδοποιούνται οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι οφείλουν να έρθουν στο σχολείο για να συζητήσουν το θέμα με τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση του σχολείου.

Όταν ο μαθητής/η μαθήτρια τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύντριας, του Υποδιευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

 1. Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και ανελλιπής. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.
 2. Το σχολείο ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων, επιστολή) για απουσίες που σημείωσε ο/η μαθητής/τρια. Η ενημέρωση γίνεται εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε η απουσία.

Επισημαίνεται ότι

α) επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη,

β) για την ενημέρωση και των δύο παραπάνω περιπτώσεων το email/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά.

γ) Η κατάληψη του σχολείου είναι ποινικό αδίκημα (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 4-12-99). Το αδίκημα αυτό τιμωρείται αυτεπάγγελτα και βαρύνει τους γονείς των ανήλικων μαθητών «για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου», σύμφωνα με το άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα. Η αναπλήρωση των χαμένων ημερών και ωρών γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.