• Όπου αναφέρεται ο όρος «κηδεμόνας του μαθητή» αποσαφηνίζεται ότι ως κηδεμόνας νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 • Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
  Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
 • Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο (θέματα υγείας των μαθητών ή θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης τους, κ.λ.π). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το Διευθυντή, τους Υποδιευθυντές και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής. Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, έχει τη δυνατότητα να συναντάται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, όποτε επιθυμεί.
 • Η ευθύνη για τη μη έγκαιρη προσέλευση και την ασφάλεια των μαθητών, που δεν προσέρχονται και ως εκ τούτου δε γίνονται δεκτοί εντός του σχολικού χώρου, ανήκει στους κηδεμόνες και σε καμιά περίπτωση δεν μετακυλύεται στη Δ/νση και στο Σύλλογο Διδασκόντων.

 

 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή σύμφωνα με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών την ώρα που έχει ορισθεί, για ενημέρωση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και να επιδεικνύει τα γραπτά των μαθητών, εφ’ όσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.Για τρέχοντα θέματα οι κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο καθημερινά.
 • Οι κηδεμόνες μπορούν επίσης να επισκεφθούν το σχολείο και να ζητήσουν ενημέρωση από συγκεκριμένο καθηγητή οποιαδήποτε μέρα ο καθηγητής αυτός έχει μάθημα με το τμήμα του παιδιού τους. Η ενημέρωση γίνεται πριν το μάθημα και όχι κατά το επόμενο διάλειμμα, δεδομένου ότι οι περισσότεροι καθηγητές εργάζονται σε περισσότερα από ένα σχολεία και είναι πιθανόν να πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως για να βρίσκονται έγκαιρα στο άλλο σχολείο.
 • Οι γονείς για οποιοδήποτε αίτημά τους πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση του Σχολείου και είναι ευνόητο ότι η είσοδός τους στο Σχολείο επιτρέπεται οποτεδήποτε.

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης οφείλουν να καταθέσουν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή, το οποίο έχει ισχύ 3ετίας, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους.

 

 1. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι γονείς των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης που η ισχύς του Δελτίου τους έληξε.

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

 1. Προβλέπεται μόνο για λόγους υγείας ή κάποιας μόνιμης ή παροδικής πάθησης ή ειδικής μειονεξίας.
 2. Για την απαλλαγή απαιτούνται:
 • Αίτηση του κηδεμόνα
 • Ιατρική βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα.
 1. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
 2. Για την απαλλαγή αποφασίζει ο Διευθυντής μαζί με τον κατά περίπτωση αρμόδιο διδάσκοντα καθηγητή.

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σοβαρά παραπτώματα θεωρούνται:

 • Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Η απουσία από μάθημα χωρίς ενημέρωση του καθηγητή
 • Η έξοδος από το σχολικό χώρο χωρίς άδεια
 • Η προσβλητική συμπεριφορά προς καθηγητή ή μαθητή
 • Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
 • Η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο μαθητή
 • Το κάπνισμα
 • Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τον μαθητή έχει και νομικές επιπτώσεις ο γονέας ή ο κηδεμόνας του.

 

Όταν ένας μαθητής υποπίπτει σε παράπτωμα, αυτό καταγράφεται αφού πρώτα δοθούν εξηγήσεις στο Δ/ντη-Υποδ/ντη από το μαθητή και τον καθηγητή που τον αναφέρει, και ειδοποιούνται οι γονείς του.

Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Υποδιευθυντή ή άλλου εκπαιδευτικού.

 

ΕΙΔΗ ΠΟΙΝΩΝ

 • Παρατήρηση, με πιθανή ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα. Ο μαθητής που απομακρύνεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου και παίρνει απουσία.
 • Επίπληξη
 • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι 2 μέρες
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

 

Κάποιες ποινές μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο χαρακτηρισμό της διαγωγής. Η διαγωγή κάθε μαθητή χαρακτηρίζεται εξαιρετική, καλή ή μεμπτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τη συνιστούν. Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών πραγματοποιείται κατά την λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά πλειοψηφία με βάσει την εν γένει συμπεριφορά των μαθητών, αφού λάβει υπόψη τυχόν στοιχεία καταχωρισμένα στα οικεία βιβλία.

 

.

 

 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

1ο τετράμηνο: Από 11η Σεπτεμβρίου μέχρι 20η Ιανουαρίου

2ο τετράμηνο:Από 21η Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους

 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

Από το σχολικό έτος 2017-18 καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

 1. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας.
 2. Το σχολείο ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων, επιστολή) για απουσίες που σημείωσε ο/η μαθητής/τρια. Η ενημέρωση γίνεται εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε η απουσία.

Επισημαίνεται ότι για την ενημέρωση και των δύο παραπάνω περιπτώσεων το email/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει οικονομικά.

 

Χαρακτηρισμός Φοίτησης:

H φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επισημαίνεται ότι από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ο Μαθητής αξιολογείται με βάση:

1) Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο Σχολείο.

2) Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα τετράμηνα του διδακτικού έτους.

3) Τις συνθετικές – δημιουργικές εργασίες.

 

 

Κλίμακα βαθμολογίας

H βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς. Το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιας μονάδας, λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς  παραλείπεται.

 

 

Ανεπαρκώς 01-9,4
Μέτρια 10-12,4
Καλά 12,5 – 15,4
Πολύ Καλά 15.5-18,4
Άριστα 18.5 -20

 

 

Υπεύθυνοι τμημάτων

Για το σχολικό έτος 2017-2018, οι υπεύθυνοι καθηγητές για κάθε τμήμα του σχολείου μας είναι οι εξής:

Α1
Α2
Α3
Β1
Β2
Β3
Γ1
Γ2
Γ3 Γ