Το πρόγραμμα Assess@Learning είναι μία σημαντική ευρωπαϊκή ερευνητική δράση,

που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ και έχει ως στόχο να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ψηφιακή Διδασκαλία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της μάθησης των μαθητών. Υλοποιείται από 5 Ευρωπαϊκά Υπουργεία Παιδείας και εποπτευόμενους από αυτά φορείς, υπό τον συντονισμό του European Schoolnet, που αποτελεί δίκτυο 32 Υπουργείων Παιδείας. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιεί για το ΥΠΑΙΘ το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου αναφορικά με τα θέματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

 Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εξετάσουν πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν στην αποτελεσματική μάθηση. Ειδικότερα, το έργο αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη με εργαλεία και στρατηγικές. Απώτερος στόχος της χρήσης τους είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τους υποστηρίξουν καλύτερα. Αυτό αποτελεί πρόκληση για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, φυσικά, αλλά και για τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους.

Για να αποτιμηθεί η χρησιμότητα της ψηφιακής εργαλειοθήκης, τα συμμετέχοντα σχολεία θα χωριστούν τυχαία σε δύο ομάδες: σε “ομάδα δοκιμής” και “ομάδα ελέγχου”. Αυτό θα γίνει πριν την έναρξη του πειραματισμού, τον Οκτώβριο του 2021. Τα σχολεία της ομάδας δοκιμής θα δοκιμάσουν την εργαλειοθήκη. Τα σχολεία της ομάδας ελέγχου θα έχουν πρόσβαση σε άλλους ψηφιακούς πόρους κατά τη διάρκεια του πειραματισμού και στην εργαλειοθήκη μόλις ολοκληρωθεί η δράση, τον Μάιο 2022.

Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκαν 400 Γυμνάσια από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Πορτογαλία) για να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η συμμετοχή είναι εθελοντική, μη αμειβόμενη και προσφέρει οφέλη που προορίζονται μόνο για τα

σχολεία που συμμετέχουν στην πειραματική δράση.

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας είναι μέσα στα Γυμνάσια αυτά! Ευελπιστούμε η συμμετοχή  μας στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα να αποδώσει τα μέγιστα οφέλη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου!