Ρέτσιος Βασίλης

Εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

ΚΕΣΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΙΣΧΥΟΥΝ

1)Ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 σε δυο μαθήματα σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Αρχαία Ελληνικά 1,3 και Ιστορία 0,7

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Μαθηματικά 1,3 και Φυσική 0,7

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Βιολογία 1,3 και Χημεία 0,7

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Μαθηματικά 1,3 και Οικονομία 0,7

2)Ισχύουν οι συντελεστές 1 ή 2 για τα ειδικά μαθήματα.

3)Δεν προσμετράται ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης του Λυκείου στον υπολογισμό των μορίων

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΈΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2021

 

ΝΟΜΟΣ 4777, ΦΕΚ25/τ. α΄/17-2-2021

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής(Ε.Β.Ε.) = ο Μέσος Όρος(Μ.Ο.) των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα όλων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή που ορίζει το κάθε τμήμα.

Δηλαδή:

Ε.Β.Ε.= Μ.Ο.(της βαθμολογίας όλων των υποψηφίων στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα) χ Συντελεστή που ορίζει το κάθε τμήμα

1) Αν ο Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου(χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας) είναιτηςΕ.Β.Ε., ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό του αυτό το τμήμα.

2) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη η Ε.Β.Ε. και το σύνολο των μορίων των υποψηφίων( με τους συντελεστές βαρύτητας)

 

Η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται  από τον Μ.Ο. των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων(ανά επιστημονικό πεδίο) και πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Παράδειγμα:

1ο επιστημονικό πεδίο(Ε.Π.)

Μ.Ο. Αρχαίων(όλων των μαθητών του 1ου Ε.Π.): 14

Μ.Ο. Κοινωνιολογίας(όλων των μαθητών του 1ου Ε.Π.): 14

Μ.Ο. Ιστορίας(όλων των μαθητών του 1ου Ε.Π.): 13

Μ.Ο. Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας(όλων των μαθητών του 1ου Ε.Π.): 13

Μ.Ο. όλων των μαθημάτων(14+14+13+13)/4=13,5

Κάθε σχολή καθορίζει τον συντελεστή της και έστω ότι το τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ του ΕΚΠΑ(Αθήνα) ορίζει συντελεστή 1,2 και το τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ του ΔΠΘ(Κομοτηνή) ορίζει συντελεστή 0,8

Έχουμε:

Για το τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ: Ε.Β.Ε.=13,5 χ 1,2=16,2

Για το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ: Ε.Β.Ε.=13,5 χ 0,8=10,8

Έστω ότι ένας υποψήφιος μαθητής βαθμολογείται στις Πανελλαδικές εξετάσεις στα Αρχαία με 9, στην Κοινωνιολογία με 13, στην Ιστορία με 14 και τέλος στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία με 12,

Έχουμε Μ.Ο. όλων των μαθημάτων του(9+13+14+12)/4=12

Επειδή:

12<16,2 ο υποψήφιος δεν μπορεί να συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό του το τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ,

Μπορεί όμως να συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό του το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ γιατί 12>10,8

Σχολές με ειδικό μάθημα

Σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, που απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών καθώς και η Ε.Β.Ε. του τμήματος.

Παράδειγμα:

Για το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας η Ε.Β.Ε. του μαθήματος των Αγγλικών = Μ.Ο.(βαθμολογία όλων των υποψηφίων στα Αγγλικά) χ (Συντελεστή του τμήματος)

Και έστω Μ.Ο. = 12 και Συντελεστής του τμήματος 1,1

Έχουμε Ε.Β.Ε.(Αγγλικών) = 12 χ 1,1 και Ε.Β.Ε. = 13,2

Άρα όσοι έχουν την Ε.Β.Ε. των Αγγλικών και την Ε.Β.Ε. του τμήματος μπορούν να συμπεριλάβουν αυτό το τμήμα στο μηχανογραφικό δελτίο.

Για την εισαγωγή όμως στο τμήμα πρέπει να συγκεντρώσει ο υποψήφιος και τα μόρια που απαιτούνται (από τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με τους συντελεστές βαρύτητας 1,3 στα Αρχαία και 0,7 στην Ιστορία,  του 1ου Ε.Π.).

Υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού για τα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Υποβάλλεται την ίδια περίοδο με την κατάθεση του μηχανογραφικού για τα Α.Ε.Ι. για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Όσοι δεν κατορθώσουν με το παράλληλο μηχανογραφικό των Ι.Ε.Κ. να καταλάβουν θέση, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση καταρτιζομένου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εγγραφή σε Α.Ε.Ι. και δημόσιο Ι.Ε.Κ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ 2022

Α) 1Ο Μηχανογραφικό για το 10% των τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

Β) 2ο Μηχανογραφικό, χωρίς περιορισμό επιλογών, για τις εναπομείνασες κενές θέσεις.

Γ) Κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας(1,3 και 0,7) και στην θέση τους συντελεστές και στα 4 μαθήματα που θα ορίζονται από το κάθε τμήμα. Ομοίως νέοι συντελεστές για τα ειδικά μαθήματα.