Πρόεδρος: Θεοδωράκης Κων/νος – Αντιπρόεδρος: Δεμέτζου Ζηνοβία – Γραμματέας: Κασωτάκη Μαρία – Ταμίας:Τσιάμου Μαρία – Μέλος: Σγουρού Δημοκρατία – Αν. Μέλος: Γκλάβου Σιμόνα